Årsrapporter

grafisk design

Miksmaster har lang erfaring og kunnskap innen grafisk utforming av årsrapporter og kjenner godt til det offentliges retningslinjer og regler for oppsett.

Vi har bred erfaring både med utforming av nye rapporter og oppsett i eksisterende maler, og er alltid fokusert å løfte frem budskapet til den enkelte bedrift. Gjennom nøye planlegging og tett samarbeid med kunde leverer vi årsrapportene som er godt organiserte og ryddige, og som har en tydelig, gjennomarbeidet visuell fremstilling.

Fra hele Norge til hele verden
GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt bidrar til finansieringen av norsk eksport ved å garantere eksportører, kjøpere og banker mot økonomisk og politisk risiko.

Miksmaster har bistått GIEK med grafisk utforming av deres årsrapporter siden 2015. Årsrapportene har i tillegg til å møte departementets formelle krav, fokusert på å gjenspeiler GIEKs virksomhet, deres kunder og mulighetene de skaper.

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens Forebyggings-enhet med forebygging av tortur og umenneskelige behandling av mennesker som er frihetsberøvet, i henhold til FNs torturkonvensjon.

Miksmaster har siden 2015 utformet årsmeldingene for både Sivilombudsmannen og deres forebyggingsenhet. Meldingene er utformet iht det offentliges formelle krav og er et viktig dokument for å få frem ombudsmannens arbeid og innsats for en rettferdig offentlig praksis.

Statsbygg

Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter på vegne av staten. De skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og realisere vedtatt politikk innen arkitektur, statlig arealplanlegging, kulturminnevern og miljø.

I forbindelse med Statsbyggs 200års jubileum fikk Miksmaster i oppdrag å utforme årsrapporten for 2016. Ut over de offentliges formelle krav til rapporten, var den fokuserte på å fremheve informasjon om ferdigstilte og igangsatte byggeprosjekter, samt vise høydepunkter fra et år noe ut over det vanlige.

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Deres arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet.

På bakgrunn av eksisterende profilretningslinjer har Miksmaster stått for designutforming av DiBKs årsrapporter i en årrekke. Det har vært fokusert på forenkling og digitalisering av sektoren, noe som har inspirert til bruk av enkel og ren infografikk, en ryddig og luftig layout og dempet bruk av direktoratets farger. 

UiO – Norsk Center
for Molykylær medisin

NCMM er et internasjonal biomedisinsk forskningsinstitutt tilknyttet UiO. Deres overordnede mål er å omsette medisinsk forskning til klinisk praksis.

Miksmaster har for 2016 og 2017 sørget for grafisk utforming av deres årsrapport, som del av rammeavtale på designtjenester med UiO.

Finanstilsynet

Miksmaster har vært Finanstilsynets designpartner i mange år, og har blant  annet levert en lang rekke årsrapporter og andre finansielle rapporter.

En vesentlig del av Finanstilsynets rapportbehov er visuell fremstilling av informasjon. Dette fremkommer både med korrekte og tydelige grafer koblet mot statisk eller dynamisk tallmateriale, og som mer illustrative fremstillinger. Det har hele tiden vært sentralt at profilen skal ivaretas og gi et felles uttrykk, på tvers av kanaler og type kommunikasjon.